Dodaj do ulubionych

Proszę o pomoc,sprzedaż mieszkania,a podatek?!

14.09.05, 18:47
Dnia 05.września 2000r. spisałam akt notarialny-darowizny.Stałam się
właścicielką mieszkania. Dziś chcę moje mieszkanie sprzedać. Będzie to miało
miejsce na koniec listopada, czyli jestem zameldowana w tej nieruchomości
przez 5lat(pełnych).Teraz wyczytaliśmy w gazecie "Nieruchomości", że 5 lat
liczy się od początku roku do końca, czyli w/g nich 5 lat minie 31 grudnia
2005r.Czy w takiej sytuacji notariusz poczas sprzedaży mieszkania będzie
chciał wyegzekwować ode mnie 10% wartości M.(podatek)?Czy jeśli kupujemy od
razu inne mieszkanie, możemy zadeklarować, że całą kwotę z pierwszego
mieszkania przeznaczymy na modernizację drugiego???Proszę o pomoc i
odpowiedź.Dla mnie to zaskoczenie....
Edytor zaawansowany
 • 14.09.05, 20:14
  Tak to prawda, zgodnie z Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ( stan
  prawny na dzień 01.01.2005.) źródłem przychodów jest zbycie np. spółdzielczego
  własnosciowego prawa do lokalu jeżeli zbycie następuje przed upływem 5 lat,
  licząc od końca roku kanlendarzowego, w którym nastapiło nabycie ( Rozdział 2 -
  Źródła przychodów, art.10 wyżej podanej ustawy).
  Notmiast z tego co się orientuje to notariusz podatku od zbycia nieruchomości
  czyli tych 10% nie pobiera. Należy samemu odprowadzić ten podatek do US lub
  złożyć pisemne oświdczenie że przedmiotową kwotę wydatkuje się na inne cele
  mieszkaniowe w okresie 2 lat ( reguluje to ta sama ustawa w art. 21 ust.1 pkt.
  32 )
  Mam nadzieję, że cos pomogłam.
  Pozdrawiam
  Tatiana
 • 14.09.05, 21:07
  Dzięki za pomoc, ale już się dowiedziałam, że ta ustawa mnie nie dotyczy gdyż
  mieszkanie stało się moją własnością przez darowiznę!!!
  Ale mam nowy problem...
  W akcie darowizny jest mowa o zwolnieniu od podatkuod spadków i darowizn,gdyż
  będę zamieszkiwać w tym mieszkaniu przez 5 lat.Od kiedy liczy się to 5 lat
  jeżeli obowiązek podatkowy w ramach tej darowizny nie wystąpił(nie składałam
  zeznania podatkowego związanego z tą darowizną)?
 • 14.09.05, 21:57
  Myslisz dwa pojęcia mamem. Czym innym jest zwolnienie z podatku od spadków i
  darowizn (rzeczywiście w momencie otrzymania darowizny, twoje przysporzenie nie
  spowodowało powstania "przychodu" dla celów PIT), a czym innym podatek
  dochodowy przy odpłatnym zbyciu nieruchomości (uprzednio kupionej, wybudowanej
  czy otrzymanej w spadku lub darowiznie). W przypadku dochodowego, jeśli zbycie
  nieruchomości nastepuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku w którym
  nastąpiło nabycie nieruchomości jest podatek wg stawki 10% chyba że
  zadeklarujesz że kupisz np. inne mieszkanie(składa się do US odpowiedni PIT,
  załączniki i oświadczenie).

  Art. 28. 1. Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
  określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami
  (dochodami) z innych źródeł.
  2. Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w
  wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w
  terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu
  skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
  zamieszkania podatnika.
  2a. Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do
  podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych
  w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) [czyli nieruchomości lub ich części oraz
  udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
  mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy], którzy w
  terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód
  uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.
  a) lub lit. e) [mieszkaniowe].
  3. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32
  lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie
  terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

  1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa
  lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę
  pobieranych od zaległości podatkowych,
  2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży,
  aż do dnia zapłaty

  - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

  4. W terminie płatności podatku, podatnik jest obowiązany złożyć deklarację
  według ustalonego wzoru.


  --
  Moje Podróże
  community.webshots.com/user/miriam_1973-date
 • 15.09.05, 09:24
  No sorry miriam, ale może warto przeczytać wszystkie przepisy. Bo moim skromnym
  zdaniem nie masz racji. Np. to art.21 ust.1 pkt 32 lit.d - zwalnia się
  przychody..., w całości, jeżeli nabycie zbywanych nieruchomości i praw
  nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Jasne jak malo co w podatkach. Czyli
  po prostu nie ma dochodowego.
  Co do darowizny, to : "5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku
  przez 5 lat:
  a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia
  zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca
  zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.
  Trudno mi sobie wyobrazić, że nie było zeznania od darowizny, tzn. inaczej -
  powinna byc umowa notarialna, a wtedy zalatwił to za Ciebie notariusz (płatnik
  podatku). Moim zdaniem można uznać, że te 5 lat od dnia, kiedy to notariusz
  powinien odprowadzić podatek lub poinformować o zwolnieniu od niego. Bodajże ma
  na to 14 dni od aktu notarialnego.
 • 16.09.05, 10:58
  123, nie jestem pewna, nawet przed chwila dyskutowałam o tym z babeczka z US,
  bo "obudziłeś" moje wątpliwosci :))).
  Otóż, urzędy skarbowe twierdzą (zadzwoń i spytaj, autentycznie) że zwolnieniu z
  PIT w całości podlega przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze
  darowizny ale tylko pod warunkiem wydatkowania tego przychodu na cele
  mieszkaniowe w ciąglu dwóch lat od sprzedaży, czyli jakby łącznie czytają pkt.
  a i d. Ja nie jestem przekonana do tej interpretacji, ale po prostu wiem jak
  oni do tego podchodzą. Sama to przerobiłam 2 lata temu.

  --
  Moje Podróże
  community.webshots.com/user/miriam_1973-date
 • 16.09.05, 16:39
  Aż mnie wmurowało w fotel. TO JAKAŚ SPRZECZNA Z PRAWEM NADINTERPTETACJA! Jak
  można łącznie czytać warunki nie połączone koniunkcją? PIerwszy raz slysze
  takie tezy. POniżej kilka przykładów interpreacji US, gdzie nawet sie nie
  zająknięto o warunku wydatkowania.

  Powrót Wersja do druku Wyszukiwarka
  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura US37/DFP/415/31/2004
  Data 2004.12.23  Autor Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody
  ze sprzedaży nieruchomości  Słowa kluczowe darowizna
  kredyt bankowy
  sprzedaż nieruchomości  Pytanie podatnika Czy przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
  mieszkania (przed upływem pięciu lat) otrzymanego w drodze darowizny na spłatę
  kredytu mieszkaniwego zwalnia z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku
  dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
  podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176
  ze. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r. wolne od podatku dochodowego są
  przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w
  art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2 a: w całości -
  jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.W związku z
  powyższym zapisem ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, kwota ze
  sprzedaży przedmiotowego mieszkania nie podlega opodatkowaniu podatkiem
  dochodowym, gdyż jego nabycie nastąpiło w drodze darowizny.
  Fakt przeznaczenia uzyskanego przychodu na spłatę zaciągniętego kredytu
  mieszkaniowego nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie.

  Informacji udzielono w oparciu o stan zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem
  prawnym obowiązującym w dniu jej udzielenia.


  Powrót Wersja do druku Wyszukiwarka
  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura US37/DFP/415/25/2004
  Data 2004.11.05  Autor Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe  Słowa kluczowe darowizna
  sprzedaż nieruchomości  Pytanie podatnika Czy sprzedaż nieruchomości przed upływem pięcu lat nabyta w
  drodze darowizny będzie opodatkowana podatkiem dochodowym, jeżeli pieniądze
  otrzymane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup segmentu jednorodzinnego,
  którego odbiór nastapi w 2006 r.?
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. (Dz. U. z
  2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodu jest odplatne zbycie, z
  zastrzeżeniem ust. 2:
  a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub użytkowego oraz prawa do
  domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  d. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności i zostało
  dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
  określonych w lit. a)-c)
  - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
  nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy
  - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie;
  w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej osoby dokonującej zamiany.

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są
  przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w
  art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2 a: w całości -
  jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

  Zgodnie z powołanym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych, kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży mieszkania
  jest wolna od zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży, gdyż mieszkanie
  to zostało nabyte w drodze darowizny.  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura PDII/415-36-2/2004
  Data 2004.07.21  Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych  Słowa kluczowe darowizna
  lokal mieszkalny
  podatek dochodowy od osób fizycznych
  sprzedaż nieruchomości
  zryczałtowany podatek dochodowy  Pytanie podatnika Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  nabytego w drodze darowizny, podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od
  osób fizycznych?
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14
  a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.
  926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 lipca 2004 r. dotyczące
  opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, informuje
  jak poniżej:

  Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze
  zm.), źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
  fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w
  nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
  użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  prawa wieczystego użytkowania gruntu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w
  wykonaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pięciu
  lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub
  wybudowanie.

  Przychód ten, zgodnie z art. 28 ust. 2 tej ustawy podlega opodatkowaniu
  podatkiem dochodowym w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu,
  który jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego
  zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
  skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

  Z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ww. ustawy wynika natomiast, iż wolne od
  podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw
  majątkowych jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

  Z załączonych do powyższego pisma dokumentów wynika, że w dniu 21 stycznia 2004
  r. aktem notarialnym Rep. A nr X/2004 stanowiącym umowę darowizny nabyliście
  Państwo lokal mieszkalny położony w Opolu przy ul. Niemodlińskiej.

  W dniu 24 czerwca 2004 r. aktem notarialnym Rep. A nr Y/2004 dokonano sprzedaży
  przedmiotowej nieruchomości.

  W świetle powyżej cytowanych przepisów przychód uzyskany z przedmiotowego
  zbycia lokalu jest wolny od podatku dochodowego. W świetle powyżej cytowanych
  przepisów przychód uzyskany z przedmiotowego zbycia lokalu jest wolny od
  podatku dochodowego.  Powrót Wersja do druku Wyszukiwarka
  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura PD II 415-80/04
  Data 2004.06.17  Autor Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów  Słowa kluczowe spadek
  sprzedaż nieruchomości  Pytanie podatnika W roku 2001 nabyłem w drodze spadku po zmarłym bracie
  kamienicę. Obecnie zamierzam ją sprzedać. Czy przychód, który uzyskam ze
  sprzedaży będzie opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fizycznych (t. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem
  przychodów jest m. in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz
  udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  mieszkalnego lub użytkowego, prawa wiecz
 • 19.09.05, 09:21
  Hm, chyba mam ochotę zadać im to pytanie i pociągnąć to do sądu. No sprawa
  wygrana jak złoto. Fajnie że można to już robić z interpretacjami...
 • 19.09.05, 13:24
  dodam tylko, że faktura zakupu nowego mieszkania musi byc wystawiona po dacie
  sprzedaży starego. Kwota uzyskana ze sprzedazy starego mieszkania musi w
  całości mieścić się w kwocie nowego mieszkania. Inaczej US zakwwstionuje ci
  oświadczenie i każe zapłacić podatek. Przerabiałam to w zeszłym roku.
  Pozdrawiam
 • 20.09.05, 11:05
  To ja mam jedno pytanko, tak przy okazji:
  Czy jeżeli nie byłem zameldowany w mieszkaniu, które teraz chcę sprzedać (bo
  byłem krótko i to na czas określony) to podatek 10% muszę zapłącić? Czy też
  należy to liczyć: 5lat (w moim przypadku i pól) od chwili zakupu?
  Dręczy mnie ta kwestia, bo niedługo zamierzam sprzedać kawalerkę, a nie
  zamierzam niczego remontować, ani kupować.

 • 20.09.05, 11:27
  Jak jest napisane w pierwszym poście, 5 lat od końca roku nabycia własności.
 • 20.09.05, 11:30
  czyli rozumiem od chwili nabycia, bez warunku, że musiałem być tam zameldowany!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.