Dodaj do ulubionych

CIT-8 instrukcja cz.3

01.02.06, 23:59
ETAP 11

Określ wysokość zobowiązania

Dokonujemy tego w części G formularza CIT-8. W poz. 51 należy wykazać kwotę
„należnych zaliczek za rok podatkowy”. W opisie do zeznania wyjaśniono
szczegółowo, o którą kwotę chodzi. W naszym przykładzie jest to 550 000 zł. W
poz. 52 należy wykazać różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych
zaliczek za rok podatkowy. W tym celu od kwoty stanowiącej sumę kwot z poz. 48
i 50 należy odjąć kwotę z poz. 51 (kwota należnych zaliczek za rok podatkowy).
Jeżeli wynik tego odejmowania okaże się ujemny, wpisujemy zero (0; ewentualnie
pozostawiamy tę pozycję niewypełnioną, co jest równoznaczne z wpisaniem w niej
zera). Pozycja ta służy ustaleniu nadwyżki należnego podatku dochodowego nad
należnymi zaliczkami na podatek dochodowy. U nas kwota ta wynosi 206 390 zł.
Nie jest to jednak kwota do zapłaty, choć może się zdarzyć i tak, że ustalona
w tej pozycji kwota będzie pokrywać się z kwotą, którą podatnik będzie musiał
dopłacić na rachunek urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych. W naszym przykładzie tak się właśnie zdarzyło. W poz. 53 z kolei,
która jest ostatnią pozycją tej części zeznania, wykazuje się różnicę pomiędzy
sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym. W tym celu od
kwoty z poz. 51 (kwota należnych zaliczek za rok podatkowy) należy odjąć sumę
kwot z poz. 48 (podatek należny po odliczeniach) i poz. 50. Jeżeli wynik tego
odejmowania okaże się ujemny, wpisujemy 0. Pozycja 53 pozwala na ustalenie
nadwyżki zaliczek należnych nad należnym podatkiem.

W kolejnej części zeznania (część H) dokonuje się wyliczenia kwoty, którą
podatnik musi dopłacić do urzędu skarbowego lub ewentualnie odzyska ją jako
nadpłatę podatku. W tej części zeznania należy wykazać kolejno: sumę zaliczek
wpłaconych przez podatnika (poz. 54) oraz kwotę do zapłaty (poz. 55) lub
nadpłatę (poz. 546). W przykładzie podatnik musi dopłacić do urzędu skarbowego
kwotę 206 390 zł.

ETAP 12

Ustal inne zobowiązania podatkowe

Następnie powinniśmy przejść do wypełnienia części I zeznania CIT-8 – Inne
zobowiązania podatkowe. Pierwsza pozycja tej części zeznania (poz. 57) służy
do wykazania dochodu wydatkowanego w ostatnim miesiącu roku podatkowego
(grudzień 2004 r.) na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych. Przypomnijmy, że wspomniany przepis
przewiduje, że zwolnienia przedmiotowe wymienione w ust. 1 tego artykułu
dotyczą podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele
określone w tym przepisie. Pozycja 58 służy wpisaniu podatku należnego
obliczonego od kwoty z poz. 57. Następna poz. 59 zeznania CIT-8 służy wpisaniu
kwoty podatku obliczonej na podstawie art. 37 ust. 4 i 5 oraz zgodnie z art.
39 ust. 4 ustawy. Przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przewiduje, że w
okresie od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 1999 r. zwalnia się od podatku
dochodowego od osób prawnych: dochody podatników z tytułu nieodpłatnego
otrzymania od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa, spółek, których akcje (udziały) zostały wniesione przez Skarb
Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw państwowych,
przedsiębiorstw komunalnych lub zakładów budżetowych, zakładowych domów i
lokali mieszkalnych oraz hoteli pracowniczych, a także środków trwałych
służących: działalności socjalnej w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, działalności kulturalnej prowadzonej na podstawie
przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kulturze
fizycznej w rozumieniu przepisów o kulturze fizycznej, prowadzeniu
przedszkoli, szkół, bufetów i stołówek oraz zakładów opieki zdrowotnej (w tym
żłobków) w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, a także dochody
podatników z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zaliczanych do
infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń, obiektów i sieci:
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, jeżeli przedmiotem
działalności tych podatników jest działalność w zakresie świadczeń
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych.

Z kolei ust. 4 tego artykułu przewiduje, że w razie przeniesienia, przed
upływem pięciu lat od dnia nabycia, własności lub zmiany choćby w części
przeznaczenia nabytych środków trwałych, wymienieni podatnicy tracą prawo do
zwolnienia i są obowiązani do zapłacenia różnicy podatku obliczonego
proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy okresu pięcioletniego, w którym
środek trwały nie był wykorzystywany przez podatnika. W poz. 59 zeznania CIT-8
należy przy tym podać kwotę przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku
podatkowego (grudzień 2004 r.).

Ostatnia pozycja tej części zeznania (poz. 60) służy wykazaniu kwoty odsetek
naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na
nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w
którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Konieczność
uiszczenia takich odsetek wynika z przepisów art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Termin wpłaty

Do 31 marca br., a więc w terminie, w którym należy złożyć roczne zeznanie
CIT-8, podatnik obowiązany jest również wpłacić na rachunek urzędu skarbowego
wynikający z tego zeznania należny podatek dochodowy, a gdy podatnik w ciągu
roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki – różnicę między kwotą
należnego podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek na
poczet tego podatku.

Przepisy te przewidują, że jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym
zakresie składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, i
ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok
nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są m.in. obowiązani,
w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął,
wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, kwotę odsetek naliczonych od
dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub
wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich
używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanych
deklaracjach lub zeznaniu.

ETAP 13

Pamiętaj o podpisie

Ostatnią częścią zeznania CIT-8, którą należy wypełnić, jest część J, czyli
oświadczenie osób odpowiedzialnych. W tym celu należy podać imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych i złożyć odpowiednie
podpisy. Należy pamiętać także o podaniu daty wypełnienia zeznania.

Ostatnią czynnością, która pozostała jeszcze do wykonania, jest dostarczenie
formularza zeznania do urzędu skarbowego. Zeznanie można złożyć bezpośrednio
we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać je do tego urzędu pocztą. W tym
pierwszym przypadku trzeba jednak pamiętać, by uzyskać w urzędzie skarbowym
potwierdzenie złożenia formularza zeznania podatkowego, najlepiej na
kserokopii zeznania. Jeżeli zeznanie przesyłane jest pocztą, za datę jego
złożenia uważa się datę uwidocznioną na stemplu pocztowym.
Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.