30.08.10, 17:18
Wspólnota zrefakturuje usługi

Jeśli wspólnota mieszkaniowa nabywa media (energię, wodę) na rzecz
jej członków, to jest podatnikiem VAT i może refakturować usługę.
Wspólnota mieszkaniowa może podejmować dwa rodzaje czynności. Po
pierwsze, mogą to być czynności dotyczące nieruchomości wspólnej. Po
drugie, dotyczące lokali członków wspólnoty – orzekł Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 245/10). W tym
pierwszym przypadku chodzi np. o wydatki na remonty. Druga sytuacja
dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, np. zakup mediów.
Jak wyjaśnia Beata Porter, starszy konsultant w kancelarii Paczuski
& Taudul, sąd zwrócił uwagę, że wspólnota jest odrębnym od jej
członków (właścicieli lokali) podmiotem prawnym.
– W konsekwencji, obciążając właścicieli lokali kosztami związanymi
z ich odrębnymi lokalami, wspólnota działa jak pośrednik, dokonując
ich odsprzedaży. Czynność ta podlega opodatkowaniu VAT i powinna być
udokumentowana fakturą – stwierdza Beata Porter. Oznacza to, że
wspólnota może refakturować usługi oraz media nabywane przez nią we
własnym imieniu, ale na rzecz właścicieli poszczególnych lokali.
Sąd zwrócił jednak uwagę, że inaczej należy zakwalifikować działania
podejmowane przez wspólnotę w odniesieniu do nieruchomości wspólnej
(np. zarząd, remonty, utrzymanie porządku, dostawa mediów dla
nieruchomości wspólnej itp.). Beata Porter stwierdza, że zdaniem
sądu w takiej sytuacji odbiorcą usług jest wspólnota, która działa
na własną rzecz. Dodaje ona, że wspólnota nie występuje w takim
przypadku w charakterze podatnika, przez co nie dochodzi do dostawy
towarów ani do świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. – Nie ma
zatem podstaw do wystawiania faktur w tym zakresie – stwierdza nasza
rozmówczyni.
Dodaje też, że wyrok WSA w Białymstoku jest słuszny i potwierdza
linię orzeczniczą prezentowaną przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim,
Warszawie, Krakowie, Gliwicach a także Naczelny Sąd Administracyjny.
Nie zmienia to jednak stanowiska organów podatkowych, które
twierdzą, że żadne z czynności wspólnoty, ani te związane z
nieruchomością wspólną, ani te dotyczące członków wspólnoty (np.
zakup mediów), nie podlegają opodatkowaniu VAT, a przez to nie mogą
być refakturowane.
Ważne!
Wspólnota mieszkaniowa musi refakturować usługi jej członkom w
terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli
wspólnota otrzyma fakturę 7 dnia od wykonania usługi, to tego samego
dnia powinna wysłać refaktury członkom wspólnoty.

lukasz.zalewski@infor.pl
Edytor zaawansowany
 • 30.08.10, 21:02
  Cyztam i oczom nie wierzę. Jakie faktury VAT? O co chodzi? Przychodzi faktura za centralne ogrzewanie wystawiona na wspólnotę. Ma być opłacona i tyle. Psa z kulawą nogą nie może i nie powinno interesować kto partycypuje w jej kosztach. Mogę ją opłacić sam osobiście, lub razem z sąsiadem. Przejdę się później z czapką po właścicielach mieszkań, którzy oddadzą mi pieniądze np. proporcjonalnie do powierzchni mieszkania. Co to kogokolwiek może obchodzić? Nawet Urzędu skarbowego ta sprawa nie interesuje.
 • 01.10.10, 19:57
  Chodzi o VAT.

  Jeśli właścicielem lokalu we wspólnocie jest podatnik VAT, to ma interes w odliczaniu podatku zamaist we "wrzucaniu" w koszty (bo przecież koszty nie z gumy są), a VAT to całe 22%.
 • 08.10.10, 22:20
  nie wiem czy skarbówka uwzględni twoją czapkę.Pozdrawiam.
 • 09.10.10, 07:26
  "Nie zmienia to jednak stanowiska organów podatkowych, które twierdzą, że żadne z czynności wspólnoty, ani te związane z nieruchomością wspólną, ani te dotyczące członków wspólnoty (np. zakup mediów), nie podlegają opodatkowaniu VAT, a przez to nie mogą być refakturowane."

  źródło: podatki.gazetaprawna.pl/orzeczenia/446350,wspolnota_mieszkaniowa_zrefakturuje_uslugi.html
 • 10.10.10, 18:02
  cd...
  Wspólnoty mieszkaniowe i VAT – problem istnieje, a MF czeka na NSA
  Interpelacja nr 17766 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku VAT w związku z rozliczeniami za dostawę mediów przez najemców lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
  Szanowny Panie Ministrze!

  Umowy o dostawę mediów do budynków wspólnot mieszkaniowych zawarte są przez wspólnoty, a w związku z tym faktury VAT za dostawę mediów wystawiane są na wspólnoty. Z kolei na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy we wspólnotach, np. ZGM w Bielsku-Białej wpłaca miesięczne zaliczki. W skład zaliczek wchodzą opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia dla zarządcy oraz zaliczki na koszty mediów dostarczanych do lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) stanowiących własność gminy.
  W Bielsku-Białej prawie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy nie są płatnikiem podatku VAT – zwolnienie podmiotowe ze względu na nieprzekraczanie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Wspólnoty nie mogą zatem odliczyć naliczonego przez dostawców mediów podatku VAT (7% dla zimnej wody i odprowadzenia ścieków i 22% dla centralnego ogrzewania sieciowego i z kotłowni lokalnych – koszty zakupu gazu).

  Zgodnie z pismem ministra finansów z dnia 23.12.2003 r., które zostało wydane w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, czyli będącym urzędową interpretacją ustawy o VAT, zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i poszczególnych wyodrębnionych lokali nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku VAT. Zaliczki te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków.

  Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz samych siebie (również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali, a nie części wspólnej) poprzez zapłatę zaliczek (kwot) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem własnych lokali, np. z tytułu opłat za ciepłą wodę lub ogrzewanie. W przypadku gdy stroną umowy o dostawę mediów jest wspólnota mieszkaniowa, tym samym „brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami”. Na gruncie tej interpretacji ukształtowała się praktyka, że wspólnoty mieszkaniowe, obciążając członków wspólnoty kosztami mediów, na potwierdzenie tych rozliczeń wystawiają rachunki lub noty księgowe. Taka sytuacja powoduje jednak, że przerwany zostaje „łańcuszek” podmiotów odliczających podatek naliczony w fakturach zakupu i naliczających podatek należny od sprzedaży tych usług. W przypadku członków wspólnoty nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma to znaczenia, ponieważ stanowią oni końcowego odbiorcę, który zgodnie z założeniami podatku pośredniego winien ponosić ciężar tego podatku. ZGM reprezentujący gminę, jako jednego z właścicieli, będący równocześnie podatnikiem podatku VAT, dokonuje dalszej odsprzedaży mediów dla najemców lokali komunalnych, co powoduje naliczenie podatku VAT zwiększającego obciążenia najemców.

  W przypadku rozliczania przez wspólnoty mediów na właścicieli poszczególnych lokali (w tym gminę – ZGM) zobowiązane są one rozliczyć na nich koszty dostawy mediów wg ceny brutto za dany czynnik. ZGM, rozliczając na najemców ww. koszty, dokonuje zgodnie z art. 29 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 7 ust 1, art. 8 ust 1 oraz art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) sprzedaży dostarczonych mediów na rzecz najemców, a jako płatnik podatku VAT jest zobligowany do naliczenia przedmiotowego podatku. Gmina (ZGM), jako członek wspólnot mieszkaniowych, nie może zatem odliczyć podatku VAT naliczonego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za dostawę mediów przez ich dostawców. Oznacza to, że nabywa media po innej stawce netto niż wspólnota mieszkaniowa, gdyż w opisywanej sytuacji kwota brutto za dostarczone media do wspólnoty mieszkaniowej stanowi dla gminy (ZGM), w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę netto.

  Ilustruje to poniższy przykład:

  Wspólnota nabywa wodę (VAT 7%) na potrzeby właścicieli lokali za 200 zł netto, kwota brutto wynosi zatem 214 zł. Na właścicieli rozliczana jest kwota brutto. Zakładamy, że na gminę przypada połowa tej kwoty, tj. 107 zł. Gmina dokonuje rozliczenia tej kwoty na najemców (dokonuje sprzedaży – obrót) i nalicza podatek VAT od kwoty 107 zł. W konsekwencji najemcy płacą 114,49 zł.

  Chcąc przeciwdziałać takiej sytuacji, w wystąpieniu o interpretację przepisów ZGM zajął stanowisko, że aby zachować neutralny charakter podatku VAT, sprzedaż mediów we wspólnocie mieszkaniowej winna być w rozliczeniach podatkowych poza obrotem VAT. W wydanej 20.03.2008 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (działającego z upoważnienia ministra finansów) interpretacji uznano stanowisko ZGM jako nieprawidłowe, uważając, że wydatki na media „są świadczeniem należnym wynajmującemu z tytułu umowy najmu lokali, a nie z tytułu odsprzedaży mediów” (tzw. jednorodność świadczenia usługi najmu). Korzystając z przepisów Ordynacji podatkowej, ZGM wystąpił do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, powołując się na zapisy dyrektywy 2006/1112/WE Rady Unii Europejskiej (poprzednio VI dyrektywy VAT Rady UE).

  Odpowiadając na zarzuty, dyrektor izby skarbowej podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej interpretacji.

  W czerwcu 2008 r. ZGM złożył skargę na wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości w związku z jej niezgodnością z przedstawionymi powyżej przepisami Unii Europejskiej sankcjonującymi istnienie refakturowania kosztów mediów oraz niezgodności z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i wyrokiem ETS w zakresie kompleksowości usług.

  Złożona skarga przekazana została do rozpatrzenia zgodnie z właściwością miejscową sądów do WSA w Gliwicach. W wyroku wydanym 19.01.2009 r. WSA uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, zarzucając dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach naruszenie przepisów w zakresie terminowości udzielenia odpowiedzi. W maju 2009 r. pełnomocnik ministra finansów wniósł do WSA w Gliwicach skargę kasacyjną.

  Równolegle z wystąpieniem o interpretację przez ZGM z identycznym pytaniem zwrócił się do Komunalnego Zakładu Gospodarki Miejskiej w Katowicach. W związku z tym, że biuro Krajowej Informacji Podatkowej znajduje się w Bielsku-Białej, odpowiedź na wniosek jest identyczna, jak dla ZGM. Odpowiedzi na wniosek KZGM z 11.01.2008 r. udzielono 31.03.2008 r., czyli z zachowaniem przewidzianego w prawie terminu. WSA w Gliwicach, orzekając w sprawie z powództwa KZGM w Katowicach, w którym odwołano się od decyzji dyrektora izby skarbowej, odniósł się do sprawy, rozpatrując argumenty pod względem merytorycznym. W wydanym wyroku sąd orzekł, „że świadczenia odsprzedaży dostawy towarów i świadczenia usług związanych z udostępnieniem mediów przez stronę skarżącą najemcom lokali nie mogą być uznane za element świadczenia jednolitego, jakim jest świadczenie najmu”.

  Odnosząc się do kwestii braku możliwości odliczania przez gminę mediów we wspólnocie, WSA stwierdził, że jest to tylko przeszkoda faktyczna, a nie prawna. Oznacza to, że aby ten problem rozwiązać, wspólnoty mieszkaniowe winny zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT. Jak bowiem WSA zauważył, „ustawowego obowiązku ponoszenia przez wspólnotę mieszkaniową kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie można rozciągać także na lokale”.

  Zdaniem sądu dos
 • 10.10.10, 18:07
  cd.. cd...
  Zdaniem sądu dostawa mediów do lokali członków wspólnoty winna stanowić przedmiot opodatkowania VAT jako sprzedaż usług. Jest to stanowisko odmienne od prezentowanego stanowiska ministra finansów.

  W dniu 29.06.2010 r. NSA rozpatrzył skargę kasacyjną ministra finansów sygn. IFSK 11950/09 (w sprawie z wniosku ZGM). NSA uchylił wyrok WSA z dnia 19.01.2009 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA w Gliwicach celem merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. W uzasadnieniu ustnym NSA wskazał, iż w dniu 14.12.2009 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę II FPS 7/09, w myśl której do 3-miesięcznego okresu na wydanie interpretacji podatkowej nie wlicza się czasu doręczenia. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony ZGM z urzędu. W tym samym dniu NSA rozpatrzył skargę kasacyjną ministra finansów od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 26.01.2009 r. w sprawie pisemnej indywidualnej decyzji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego obciążania najemców lokali gminnych opłatami za media, o którą wystąpił Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach – decyzji bliźniaczej jak w przypadku ZGM w Bielsku-Białej.

  WSA rozpatrzył powyższą sprawę merytorycznie, uznając, że:

  a) nie można należności z tytułu mediów doliczać do usługi najmu – czynsz i opłaty za media nie są świadczeniem jednorodnym; są to dwa odrębne świadczenia w ramach usług opodatkowane stawkami właściwymi dla danej usługi,
  b) na linii właściciel – najemca ma miejsce świadczenie usługi dostarczania mediów, a nie dostawa mediów (dostawa występuje na etapie dostawca - wspólnota mieszkaniowa),
  c) należności można refakturować, gdyż podatek należny z tytułu usługi dostarczania najemcom mediów może zostać obniżony o podatek naliczony na fakturze wystawionej przez wspólnotę, bowiem wspólnota mieszkaniowa może i powinna zarejestrować się jako podatnik VAT.

  Zdaniem WSA zgłoszenie się wspólnoty jako podatnika VAT rozwiązałoby problem podwójnego opodatkowania. Fakt, że wspólnoty nie są płatnikami VAT, jest zatem problemem praktycznym, a nie prawnym.

  Od tego wyroku minister finansów wniósł skargę kasacyjną. W dniu 29.06.2010 r. NSA zawiesił postępowanie w tej sprawie do czasu rozpoznania w składzie 7 sędziów pytania prawnego – zagadnienie prawne I FPS 3/10.

  Zagadnienie to dotyczy co prawda usługi leasingu, niemniej jednak NSA uznał, że pewne elementy wykładni co do podstawy opodatkowania dot. jednorodności świadczenia mogą rzutować na rozstrzygnięcie w sprawie KZGM w Katowicach.

  Reasumując, ZGM w Bielsku-Białej musi oczekiwać na ponowne rozpatrzenie sprawy przez WSA w Gliwicach, który może zawiesić postępowanie do czasu rozpatrzenia pytania prawnego przez NSA w składzie 7 sędziów lub rozpoznać sprawę merytorycznie, a wtedy minister finansów może
  ponownie złożyć skargę kasacyjną. Dalsze ponowne postępowanie przed NSA będzie zależeć od tego, czy powyższe pytanie prawne zostanie do tego czasu rozstrzygnięte.

  W sprawie refakturowania mediów we wspólnocie mieszkaniowej orzekały również inne sądy, rozpoczynając nową linię orzecznictwa bazującą na przepisach unijnych. I tak WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 02.10.2007 r. (sygn. akt I SA Go 68/07) zauważył, że „należy wyraźnie rozróżnić dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej: jedne związane z nieruchomością wspólna, a zatem stricte z byciem członkiem określonej wspólnoty, i drugie związane li tylko z odrębną własnością lokalu”.

  W drugim przypadku wydatki ponoszone przez właścicieli lokali na zakup mediów do poszczególnych lokali nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ustawy o własności lokali.

  W wyroku WSA w Warszawie z 09.02.2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1391/09) zgodził się z argumentami wyroku cytowanego powyżej, dodając, że „wspólnota tylko pośredniczy przy zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale, w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży”. Kwestia mediów rozliczanych przez wspólnoty mieszkaniowe znalazła również rozstrzygnięcie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który w wyroku z 20.03.2009 r. (sygn. akt I FSK 88/08) orzekł, że „zakup przez wspólnotę usług odprowadzenia nieczystości, wywozu śmieci czy dostarczania wody i służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków wspólnoty powinien być refakturowany na członków wspólnoty ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług”.

  Warto zwrócić uwagę, że NSA w swoim wyroku odwołuje się nie tylko do przepisów ustaw podatkowych, ale również bezpośrednio do ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) – art. 13 ust. 1 i art. 14 pkt 2 – i jednoznacznie wskazuje na fakt, że obrotem nie są objęte wyłącznie media dostarczane do części wspólnych.

  Odnośnie do możliwości rozwiązania problemu „podwójnego” podatku VATmożna wskazać na następujące podstawowe (systemowe) rozwiązania:

  1. Przyjęcie uregulowań prawnych, które ostatecznie uregulowałyby kwestie rozliczeń pomiędzy wspólnota mieszkaniową a właścicielem lokalu – jej członkiem – oraz pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą. Zgodnie z cyt. pismem ministra finansów pomiędzy wspólnotą a jej członkami nie występuje obrót, inaczej zapatruje się na to zagadnienie wspomniana powyżej nowa linia orzecznictwa sądów administracyjnych. Przy przyjęciu pierwszego stanowiska należy w sposób wyraźny wykluczyć możliwość naliczania „podwójnego” podatku VAT w przypadku rozliczania mediów przez właściciela – członka wspólnoty – na najemcę. Przy drugiej możliwości należałoby ją wyraźnie zaakcentować w przepisach prawa, gdyż, jak wspomniano, wspólnoty przyjmują odmienną praktykę w oparciu o stanowisko ministra finansów.

  2. Rezygnacja przez wspólnoty ze zwolnienia i zarejestrowanie jako czynnych podatników VAT – jest to rozwiązanie problemu tylko przy przyjęciu stanowiska, że media dostarczane do lokali stanowią obrót. Równocześnie wspólnoty starają się unikać zgłaszania się jako czynnych podatników VAT, gdyż wiąże się to z koniecznością prowadzenia przez nie pełnej księgowości zamiast, jak obecnie, uproszczonej. Stąd też możliwości nakłonienia wspólnot mieszkaniowych do dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia są ograniczone, równocześnie większościowy właściciel, którym często jest gmina, może zostać przegłosowany przez pozostałych właścicieli, jeśli dojdzie do zmiany trybu głosowania – nie wg wysokości udziałów, lecz wg liczby właścicieli – art. 23 ustawy o własności lokali.

  Istnieją także inne możliwości rozwiązania przedmiotowego problemu, zaznaczyć jednak należy, że są to rozwiązania indywidualne, które mogą zastosować poszczególne gminy w miarę posiadanych możliwości i uwarunkowań lokalnych:

  1. Zawarcie umów o dostawy mediów bezpośrednio z najemcami lokali przez dostawców – wg analiz i uzgodnień przeprowadzonych przez ZGM z dostawcami nie ma takiej możliwości w przypadku dostaw ciepła do budynku w oparciu o ustawę Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), podobnie z dostawą gazu do celów centralnego ogrzewania (jeden punkt odbioru dostarczanego medium – wspólny kocioł c.o.). Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę istnieje teoretyczna możliwość zawarcia indywidualnych umów z najemcami, wymaga to jednak spełnienia dodatkowych wymagań technicznych.

  2. Odprowadzanie należnego „podwójnego” podatku VAT z własnych środków przez gminy lub ich jednostki. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że rozwiązanie to (jakkolwiek pojawiające się w niektórych gminach na terenie kraju) może być kwestionowane na gruncie ustawy o finansach publicznych.

  3. Zawarcie umów o dostawę mediów do budynków wspólnot przez odrębne, będące czynnymi podatnikami podatku VAT, podmioty (przeważnie spółki prawa handlowego), które wówczas mogłyby spr
 • 10.10.10, 18:10
  cd.. cd.. cd...
  3. Zawarcie umów o dostawę mediów do budynków wspólnot przez odrębne, będące czynnymi podatnikami podatku VAT, podmioty (przeważnie spółki prawa handlowego), które wówczas mogłyby sprzedawać media właścicielom lokali. Byłby to wówczas obrót nieprzerywający „łańcuszka” VAT i właściciele, sprzedając media najemcy, mogliby odliczać podatek VAT. Nadmienić jednak należy, że istnienie takich podmiotów zależy w dużej mierze o uwarunkowań lokalnych i nie we wszystkich gminach takie podmioty mogłyby skutecznie funkcjonować.

  4. Zawarcie umów trójstronnych pomiędzy gminą, wspólnotami a dostawcami mediów, w wyniku których cześć kosztów dostaw mediów byłaby fakturowana bezpośrednio na gminę. Zawarcie takich umów wymaga jednak zgodnej woli wszystkich stron, a dostawcy mediów w większości przypadków unikają zawierania takich umów, uzasadniając to brakiem możliwości prawnych lub problemami natury technicznej.

  W związku z powyższym zwracam się z uprzejma prośbą do Pana Ministra o
  odpowiedź na pytania:

  1. Czy Pan Minister zgadza się ze stanowiskiem, że najlepszym rozwiązaniem ww. sprawy byłyby odpowiednie zmiany ustawowe?
  2. Czy Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawową, która ureguluje przedstawioną problematykę?
  3. Czy Pan Minister widzi inną możliwość rozwiązania tego problemu?

  Z poważaniem

  Posłanki Mirosława Nykiel i Bożenna Bukiewicz

  Bielsko-Biała, dnia 2 sierpnia 2010 r.

  Odpowedź

  Szanowny Panie Marszałku!

  Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2010 r., znak: SPS-023-17766/10, interpelacji pani Mirosławy Nykiel i pani Bożenny Bukiewicz, posłów na Sejm RP, wsprawie sposobu naliczania podatku VAT w związku z rozliczeniami za dostawę mediów przez najemców lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, uprzejmie informuję.

  Kwestia rozliczeń dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe jest obecnie analizowana przez Ministerstwo Finansów.

  Na obecnym etapie brak jest w mojej opinii podstaw do podejmowania zmian o charakterze legislacyjnym. Istniejące rozwiązania w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) mają uzasadnienie w przepisach dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

  Natomiast w kwestii podjęcia działań o charakterze interpretacyjnym należy wskazać, że ewentualne działania w tym zakresie będą uzależnione od rozstrzygnięć podjętych przez Naczelny Sąd Administracyjny, o których wspomniano w interpelacji pań posłanek.

  Z poważaniem

  Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • 17.10.10, 11:44
  wracam do tematu, gdyż znalazłem pismo kancelarii prezydenta RP do mnie z 6 lipca 2003 roku ( w związku z planowanym przystąpieniem do UE zadałem p. Kwaśniewskiemu pytanie ), cytuję:
  "W odpowiedzi na pytanie skierowane do Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, uprzejmie informuję, że przepisy normujące działalność wspólnot mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, najem lokali i ochrona praw lokatorów oraz zasady polityki mieszkaniowej nie są objęte regulacjami prawa wspólnotowego. Tym samym przystapienie Polski do Unii Europejskiej nie wywoła żadnychzmian w działalności wspólnot mieszkaniowych."

  Piszę o tym do P.T. Forumowiczów w związku z powoływaniem się przez polskie sądy administracyjne na prawo unijne.
 • 17.10.10, 19:38
  Czyli wszyscy umywają ręce.
 • 18.10.10, 11:57
  Od zeszłego roku, tzn od momentu opublikowania wyroku WSA w Gorzowie w sprawie refakturowania mediów przez wspólnotę mieszkaniową, z niepokojem obserwuję sytuację... i w tym przypadku sekunduję akurat sędziom WSA z Rzeszowa, którzy uparcie potwierdzają stanowisko Izb Skarbowych w tej sprawie :))

  Argumentacja lobbujących przedsiębiorców poziadających lokale użytkowe ma sens w świetle przepisów Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług... Więc jeżeli MF je dostrzeże i zmieni swoje stanowisko, to w sytuacji wspólnot mieszkaniowych nastąpi prawdziwy kataklizm, bo tak "z dnia na dzień" dziesiatki (jeśli nie setki) tysiecy jednostek będzie się musiało zarejestrować do vat (!) ze wszystkimi tego konsekwencjami organizacyjnymi, administracyjnymi i kosztowymi (bo przecież nikt za darmo nie weźmie na siebie ciężaru związanej z tym biurokracji).

  Tak generalnie to budżet państwa nic z tego nie będzie miał (wręcz będzie musiał oddać przedsiębiorcom te 7% od zużytej wody w lokalach użytkowych). Odbije się to zapewne na "zwykłych" mieszkańcach, gdyż wzrosną k-ty zarządów.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.